เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ทุนสนับสนุนนักศึกษาแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศ” ประจำปีการศึกษา 2563

กรอกข้อมูลผ่านระบบใบสมัครออนไลน์และต้อง UPLOAD เอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนในคราวเดียวมิฉะนั้นจะไม่สามารถสมัครได้   หมายเหตุ หากไม่มีบัญชี gmail.com กรุณาติดต่อ งานวิเทศสัมพันธ์  

 

 

ลิงค์สำหรับการสมัครฯ ปีการศึกษา 2563 Application Form for Student Exchange Program ​2020

 v  

v

 

https://forms.gle/2ThLydATaWyPubCZ9

 

 

 

 

 

รายละเอียดและเอกสารประกอบการสมัครฯ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ในสถาบันต่างประเทศ

1. เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับก่อนปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563

2. เอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับนักศึกษา (MOU 2020)

3. รายละเอียดสถาบันที่เปิดรับ 2020

4. ใบขออนุญาตจากอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor permission)

5. ใบอนุญาตให้นักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ (Parent permission)

6. ใบหนังสือรับรองผู้ปกครองกรณีสมัครขอรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาแพทย์ฯ (Extra grant parent confirmation)